Här är lite grundläggande fisketips

 

| SÅ FISKAR JAG I FJÄLLEN | FÖRSTAGÅNGSFISKARE | ALLMÄNT OM FISKEN BIOLOGI | SOMMARFISKE | BÄSTA FÅNGSTTID | VÄDER OCH VIND | REDSKAPSVAL | BETESVAL | BETESTIPS | FISKE MED MASK | VINTERFISKE | FISKESÄTT | TIPS FÖR VINTERFISKE |


SÅ FISKAR JAG I FJÄLLEN

Många faktorer spelar in för att en fiskeutflykt skall kunna betecknas som lyckad. Fordringarna skiftar, men som regel betyder fångsten rätt mycket i sammanhanget. En aldrig så liten fiskebörda stärker självförtroendet hos fiskaren och man återvänder gärna till fångstplatsen. Framförallt gäller detta nybörjare på området. Den erfarne fiskaren däremot har lärt sig att fångstmöjligheterna starkt växlar från dag till dag, ja, från timme till timme, och finner sig i ett klent resultat emellanåt.

Till toppen av sidan

 

FÖRSTAGÅNGSFISKARE

Denna handledning vänder sig därför speciellt till dig som är förstagångsfiskare i fjällen. Det är inte bara andra fikearter som du här möter, utan miljön är också en annan. Kravet på fiskaren är helt annorlunda än vid fiske i kust- eller inlandsvatten. Valet av fiskeplats, tidpunkt, väderlek, bete, etc är därför av avgörande betydelse. Åtskilligt av detta kan sammanfattas i grundregler för fjällfiske. Följer Du de anvisningar som uppställts i denna fiskeguide, ökar chanserna till ett fångstgivande fiske, och även intresset för ett återbesök.

Till toppen av sidan

 

ALLMÄNT OM FISKENS BIOLOGI

De förhärskande fiskeslagen i fjällvatten inom Jämtlands län är öring och röding. Lokalt förekommer också harr. I sjöar nere mot skogslandet tillstöter abborre och gädda.

I vatten där endast en fiskart finnes, hittar man denna över hela sjön. Där öring och röding lever tillsammans, behärskar öringen strandregionen, medan rödingen i konkurrensen tvingas ut på djupare vatten. I småtjärnar är gränserna mindre markerade. Mellan öring och harr råder ingen konkurrens, som yttrar sig i skilda uppehållsplatser.

I strömmande vatten uppträder mest öring och/eller harr. Endast där röding är den enda fiskart i hela systemet vandrar den ner i sel och flyar och lever där som strömfisk. Här är rödingen också betydligt kraftigare i växten.

 

Till toppen av sidan

SOMMARFISKE

Öringen söker sig gärna till steniga partier av stranden. Uddar med viss strömsättning är också troliga öringställen. Mera tillförlitliga ändå är in- och utlopp i sjön. Under kvällen och skymningen går öringen gärna in mot land, kanske bara på fotsdjupt vatten, där den snappar åt sig larver och luftinsekter som faller ner i strandvegetationen. Oftast rör det sig här om stor öring.

Rödingen är mer svårlokaliserad. Om den utgör den enda fiskarten i ett vatten uppträder den inom hela vattenvolymen och går även in mot land. Den mindre rödingen vandrar i stim, åtminstone i stora sjöar, och är oftast svår att nå utan båt.

Harren är individualist. I lugnvatten stryker den omkring överallt. Harren är en genuin strömfisk, och som sådan söker den sig gärna till bäckmynningar och sjöutlopp.

Till toppen av sidan

BÄSTA FÅNGSTTID

I fjällen infaller bästa fisket under juli och augusti. Från gryningen till fram emot 9-10 tiden brukar fisken vara i farten. En ny huggperiod kommer sedan under kvällen. Tidpunkten tidigareläggs något med den annalkande hösten. Huggperioder kan givetvis också uppträda mitt på dagen. Det mesta beror på vädret. Fiska med ansiktet mot solen, speciellt när solen står lågt kväll och morgon. Skuggan från Dig skrämmer annars lätt fisken.

 

VÄDER OCH VIND

Solvarma dagar erbjuder vanligtvis dåligt fiske. På kvällen vaknar huggaktiviteten på nytt och pågår långt in på natten. Kommer dimma svepande över vattnet omöjliggörs fisket som regel. Men det finns faktiskt undantag från regeln att solvarma dagar vanligtvis är dåligt fiske. Under ett flertal fisketurer i en del fiskevatten så fungerar faktiskt fisket alldeles utmärkt dagtid vid temperaturer på 20-25 grader och klart solsken. Fisken har då ofta kommit igång att jaga kläckande insekter under förmiddagen. Man har då kunnat få bra med fisk under dagtid till fram mot natten.

Regnväder är många gånger till fördel för fisket, förutsatt att det är varmt i luften. I mycket klara vatten hugger fisken inte gärna förrän lite vind börjar krusa vattenytan eller regn bryter vattenspegeln. Omslag i väderleken till nordlig eller nordvästlig vind och sjunkande lufttemperatur brukar inverka negativt på fiskeutsikterna. Detsamma gäler vid stigande vattenstånd. Först när vattnet stabiliserat sig eller är i sjunkande återvänder huggaktiviteten hos fisken.

Om man ägnar sig åt mete med mask, har jag märkt att det ibland vid kraftig blåst kan vara svårt att få någon fisk om man använder sig av flöte vid mete. Fisken söker sig vid kraftig blåst oftast ned mot botten och det kan vara svårt att få någon fisk. Prova då med bottenmete, vilket kan fungera alldeles utmärkt.

Till toppen av sidan

 

REDSKAPSVAL

Beträffande valet av lina, så bör man gardera sig för stor fisk, även om det mesta man får består av fiskar under halvkilot. När det gäller mete med haspelspö, kan en lämplig lintjocklek vara 0,30 mm när det gäller nylonlina, och 0,25 mm nylonlina för spinnfiske. En lintjocklek på 0,12 mm bör räcka då det gäller de nyare "superlinorna". Fiske med fluga går på sina håll alldeles utmärkt i fjällen, där hindrande strandbuskage oftast saknas efter sjöar och vattendrag.

 

BETESVAL

Vattnets färg och genomsikt har stor inverkan på betets begärlighet för fisken. Följande regler torde överesstämma bra med verkligheten, nämligen:

Ofärgat vatten med stort siktdjup Koppar, Guld, Zebra och Svart
Humusfärgat (bruna ) vatten Koppar eller Silver med orangeröd kropp
Mycket mörka vatten samt vid nattfiske Svart och Silver

Vid fiske i strömmande vatten gäller att stora vatten fordrar större beten och små vatten mindre beten. Samma sak råder beträffande flugvalet.

Till toppen av sidan

 

BETESTIPS

Som spinnfiskare är det väl ofta så att man får sina favoriter bland drag. Några drag som bör vara gångbara i de flesta av fjällens sjöar, tjärnar och åar, bör vara olika typer av Droppen(framförallt koppar), samt olika typer av Vibraxspinnare och liknande.Även skeddrag typ Toby bör fungera.

Spinnfiskaren kan pröva Rapala (helst finska orginalet) eller silverspinnare vid fångstförsök efter grov öring i strömmande vatten.

Flugfiske i strömmande vatten efter öring och röding lyckas bäst med våtflugor. Här är några flugor som har rykte om sig att vara pålitliga: Alexandra, Silver Doctor, Alder m fl. Vita, gråa eller svarta flugor är attraktiva. De trevligaste fiskeställena för torrfluga är någopt lugnare och blankare vatten där vak lätt kan upptäckas.

 

FISKE MED MASK

I steniga partier av strömsträckor är maskmete med långspö oftast fångstgivande. Vid fiske ute på djupare vatten kommer en till plastkula fäst tafs med metkrok och mask många gånger väl till pass. Säskilt gäller detta tillfällen när fisken är ointresserade av andra beten. När mete med mask inte fungerar på detta sätt , kan det kanske vara idé att prova på bottenmete med hjälp av t ex Mesterduppen.

Till toppen av sidan

VINTERFISKE

Även om isfiske med krok och mask i princip kan bedrivas under hela vinterperioden så ökar dock chanserna till fångst med en stigande vårsol. Mars-April är därför bästa pimpelmånaderna.

Valet av redskap är här inget problem. I marknaden finns ett stort sortiment av pimpelspön och någon större skillnad mellan dem är det knappast.

 

FISKESÄTT

Det traditionella sättet att föra pimpelspöet och därmed blänket upp och ner i små ryck appellerar främst till rödingen. Öringen däremot hugger säkrast om man ett tag håller spöet i stillhet. Det är dock inte tillåtet att lämna spöet vid hålet.

Till toppen av sidan

 

TIPS FÖR VINTERFISKE

Under den mörka vintern kan man börja med att avfiska bottenregionen. Ett knep är att släppa ner blänket ända mot botten - där ett "damm-moln" då bildas, vilket lockar fisken till platsen - och sedan lyfta blänket någon halvmeter upp i vattnet. Blir det inget napp på det djupet söker man därpå fisken på högre nivåer.

 

BETESVAL

I djupa och mörka vatten är stora blänken mest gångbara. Rödingen föredrar koppar med rött inslag, öringen hugger bäst på silver eller silver/koppar. Mot våren när fisken går högre upp i vattnet och ljuset är intensivare, bör man övergå till mindre beten i samma färger.

Bland mängden pimpelblänken som är menade för öring och röding kan nämnas: Rauto, Gits, Forsbergs, Jämtblänket m fl.

Till toppen av sidan